Privatumo politika

1.             BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.         UAB „Mediafon Technology“ (toliau – „mes“, „mūsų“) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

1.2.         Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Mediafon Technology“, juridinio asmens kodas 304067476, adresas Olimpiečių g. 1-33, LT-09235 Vilnius, el. paštas  [email protected]

1.3.         Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

1.4.         Privatumo politikoje apžvelgiamos šios temos:

1.4.1.     Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslai;

1.4.2.     asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejai ir perduodami duomenys;

1.4.3.     Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis;

1.4.4.     rinkodaros pranešimai;

1.4.5.     Jūsų teisės;

1.4.6.     slapukų naudojimas;

1.4.7.     vaikų asmens duomenų tvarkymas;

1.4.8.     Privatumo politikos pakeitimai;

1.4.9.     būdai susisiekti su mumis.

1.5.         Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis arba naudosime tik būtinus slapukus, jūsų duomenų nerinksime ir sutikimo neprašysime.

2.              KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Kaip naudojame duomenis?

Kiek laiko saugome?

Tikslai. Kodėl juos naudojame?

1.1         Jūsų bendravimo su mumis istorija

(Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio ar paliktos balso žinutės įrašas, kai skambinate į mūsų klientų aptarnavimo liniją arba kai Jums skambina mūsų darbuotojai) arba naudojantis elektroniniu paštu)

Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siekiant suteikti Jums aukščiausio lygio aptarnavimą.

Vykdydami konkursus.

 Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (tris) mėnesius nuo konkurso pabaigos. Laikoma, kad asmens duomenų subjektas, pateikdamas savo CV ar užpildydamas juos elektroninėje kortelėje, tokiu būdu išreiškia sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso vykdymo tikslu.

Tvarkomi konkursų vykdymo, statistikos bei dokumentų valdymo tikslu

1.2       Informacija apie Jūsų įrenginį

Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis (IP geografinės vietovės nustatymas), taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine)

Siekdami patobulinti savo interneto svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis.

We will keep your data for this purpose for a maximum of 2 (two) years from the date of your last login.

In this way, we aim to ensure the most enjoyable browsing experience possible.

Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.

Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę ir programėles.

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo.

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Mediafon.

2.11.             Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

2.12.             Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

3.   KOKIUS ASMENS DUOMENIS PERDUODAME TRETIESIEMS ASMENIMS

3.1.                Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais.

3.2.                Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:

3.2.1.            Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves ir mūsų kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves);

3.2.2.            Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus;

3.2.4.          Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, klientų aptarnavimo centrų, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams.

3.3.                Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

3.4.                Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams, teikiantiems mums rinkodaros paslaugas.

3.5.                Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų.

4.   KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

4.1.                Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Detali informacija apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis“.

5.   RINKODAROS PRANEŠIMAI

5.1.       Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nėra tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums nėrateikiami.

6.   JŪSŲ TEISĖS

6.1.                Šioje Privatumo politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

6.2.                Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

6.2.1.            teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

6.2.2.            teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

6.2.3.            teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome;

6.2.4.            teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

6.2.5.            teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.2.6.            teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.2.7.            teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

6.2.8.            teisę į duomenų perkėlimą; 

6.2.9.            teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

6.2.10.         teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

6.3.                Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroniniu paštu [email protected]

6.4.                Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Privatumo politikoje arba gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu [email protected]

6.5.                Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

6.6.                Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami. 

6.7.                Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

6.8.                Teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. 

6.9.                Teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) turėdami Jūsų sutikimą; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

6.10.             Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti bet kokiu tikslu dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir (ar) teisėtus mūsų reikalavimus.

6.11.             Teisė nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu. Šiuo metu mes netvarkome Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.

6.12.             Teisė į duomenų perkėlimą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

6.12.1.         Jūsų sutikimas (šiuo metu tokių duomenų nerenkame), arba

6.12.2.         sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

6.13.            Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

6.14.             Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

7.   KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS

7.1.                Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

7.2.                Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

7.3.                Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:

7.3.1.            Išoriniai šaltiniai;  

  • Savo interneto svetainėje naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kad išsiaiškintume, kaip lankytojai naudojasi interneto svetainės turiniu. Pvz., sistemoje „Google Analytics“ naudojamas slapukų rinkinys informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. 
  • Išsamiau su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia
  • Jei nenorite, kad Jūsų naršyklėje būtų naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį.  

7.3.2.            Naršyklės nustatymai;

Daugelis žiniatinklio naršyklių ir papildomų specialiai tam sukurtų programėlių – priedų, leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Jūs galite prieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiems užblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“, „Firefox“, „Internet Explorer“ ir „Safari“.
 
 

Prašome atkreipti dėmesį, jog pašalinus arba iš anksto išjungus slapukus, galėsite ir toliau tinkamai naudotis mūsų interneto svetaine.

7.3.3.   Mūsų interneto svetainės slapukai.

Būtini 

Kad svetainę būtųlengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

cookieDirective

mediafoncs.lt

Įsimena ar buvo duotas sutikimas naudoti slapukus

24 val.

HTTP Cookie

carrierservices

 mediafoncs.lt

Naudojamas sesijos ID išsaugojimui vieno vizito metu. Nekaupia privačios informacijos. Yra privalomas tinklalapio veikimui.

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

_ga

Google

Pagrindinis „Google Analytics“ naudojamas slapukas yra „_ga“. Slapukas „_ga“ leidžia paslaugai atskirti skirtingus naudotojus, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Jis naudojamas bet kurioje svetainėje, kurioje įdiegta „Google Analytics“.

2 metai

HTTP Cookie

_gat

Google

Naudoja „Google Analytics“, kad ribotų užklausų greitį.

24 val.

HTTP Cookie

_gid

Google

Naudoja „Google Analytics“, kad atskirti vartotojus.

24 val.

HTTP Cookie

7.4.                Trečiųjų šalių interneto svetainės

7.4.1.            Mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų teikimo vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

7.4.2.            Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo nuostatas.

8.   VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1.                Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. 

9.   PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1.                Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

9.2.                Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

10.                  KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

10.1.             Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus, bei esame pasiruošę atsakyti į kilusius klausimus.

10.2.             Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:

10.2.1.         turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su šia Privatumo politika;

10.2.2.         norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis;

10.2.3.         norite pasinaudoti Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą.

10.3.             Jūs galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu [email protected]


 Versija 1.01 Atnaujinta: 2021-03-30

Slapukai ir privatumo politika

Kad svetainė veiktų tinkamai, naudojame būtinuosius slapukus. Šie slapukai naudojami informacijai apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų svetaine ir padeda mums jus prisiminti. Norėdami sužinoti daugiau, žr. mūsų privatumo politiką.